ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η Αξιολόγηση προγράμματος ESM 3 Δεκεμβρίου 2017-12-18 σελ. 27

Μετάφραση: Ελένη Παπαποστόλου

Education.Greece will further modernize its education system at all levels to substantially improve educational outcomes while safeguarding equity. The authorities will address the recommendations of the new OECD Report for the Greek educational system through a concrete action plan by May 2018; a preliminary report was published by the OECD in July 2017, a draft report to be completed by January 2018 and the final report by April 2018. 

Εκπαίδευση. H Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω το εκπαιδευτικό της σύστημα σε όλα τα επίπεδα για να βελτιώσει σημαντικά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ισότητα. Οι αρχές θα  προσαρμοστούν στις συστάσεις της νέας έκθεσηςτου ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης μέχρι τον Μάιο του 2018·η προκαταρκτική έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ τον Ιούλιο του 2017, τοπρόχειρο σχέδιο έκθεσης πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και η τελική έκθεση μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

In agreement with the institutions, the authorities will, by March 2018 (key deliverable): (i) adopt legislative measures on future appointments and evaluation of head teachers and senior ministry of education staff to ensure a depoliticised, transparent and meritocratic  process including the involvement of ASEP in relevant committees and upgrade their role within the school units and specifying their career prospects (ii) pass a law on upgrading the bodies responsible for evaluations and (iii) pass a law on the evaluation of senior education staff, school self-evaluation and rational use of resources. By May 2018 they will adopt a strategy on initial and continuous teacher training in pre-primary, primary and secondary education; the authorities will agree with the institutions the fiscal aspects of changes in the organisation of secondary and higher education and will safeguard the revenues of HEI coming from overheads, fees for graduate education, services to third parties and exploitation of University property.

Σε συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές πρόκειται, μέχρι τον Μάρτιο του 2018 (κύριο παραδοτέο): (i) να θεσπίσουν  νομοθετικά μέτρα σχετικά με τους μελλοντικούς διορισμούς και την αξιολόγηση των διευθυντών και τα ανώτερα στελέχη του υπουργείου παιδείας ώστε να διασφαλίσουν μια αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία συμπεριαλαμβανομένης της συμμετοχής του ΑΣΕΠ σε σχετικές επιτροπές και να αναβαθμίσει το ρόλο τους εντός των σχολικών μονάδων και να καθορίσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους. (ii) να περάσουν  ένα νόμο σχετικά με την αναβάθμιση των αρμόδιων οργάνων για τις αξιολογήσεις και (iii) να περάσουν  ένα νόμο σχετικά με την αξιολόγηση των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση του σχολείου και την ορθολογική χρήση των πόρων. Μέχρι τον Μάιο του 2018 θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για την αρχική και την διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση· οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς τα δημοσιονομικά ζητήματα των αλλαγών στην οργάνωση της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διασφαλίσουν τα έσοδα των ΑΕΙ που προέρχονται από τα γενικά έξοδα, τις αμοιβές για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τις υπηρεσίες προς τρίτους και την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.

The authorities have taken steps towards converging with OECD best practices regarding the number of teaching hours per staff member, and the ratios of students per class and pupils per teacher. As a next step, and as a prior action, the authorities will adopt legislation on i) the obligatory presence of teachers in schools to 30 hours per week; ii) the criteria and the timeline for the merging of school units starting in the school year 2018-2019 and iii) the exclusion of the lunch hour from the teaching hours of teachers. The authorities together with the OECD will review all relevant indicators including latest data by April 2018.

Οι αρχές έχουν κάνει βήματα προς τη σύγκλιση με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού [εκπαιδευτικό], καθώς και στις αναλογίες των μαθητών ανά τάξη και μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Ως επόμενο βήμα, και ως προκαταρκτική δράση, οι αρχές θα νομοθετήσουν (i) την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομάδα· (ii) τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση των σχολικών μονάδων, ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2018-2019 και (iii) την εξαίρεση της μεσημεριανής ώρας σίτισης από τις διδακτικές ώρες [διδακτικό ωράριο] των εκπαιδευτικών . Οι αρχές μαζί με τον ΟΟΣΑ θα επανεξετάσουν όλους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων στοιχείων μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

The framework for dismissals legislated in the Private Education Act Art. 56 of Law 4472/2017 will be assessed by March 2018 and if required the necessary amendments will be agreed with the institutions and legislated by April 2018 and put into effect for the school year 2018-19.

Το πλαίσιο των απολύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση που νομοθετήθηκε με το άρθρο 56 του Νόμου 4472/2017 θα αξιολογηθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και, εφόσον απαιτείται, θα συμφωνηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις με τους θεσμούς και θα νομοθετηθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2018 και θα τεθούν σε ισχύ από το σχολικό έτος 2018-19.